Vivekvardhini Sevabhavi Sanstha's Diploma in Pharmacy

Teching Staff

SrNo Name Designation Qualification
1 Mr.Sawarkar H.S. Principal M.Pharm
2 Mr. Bharti VP Lecturer M.Pharma
3 Mr. Ambatwar N.R. Lecturer B.Pharma
4 Mr. Kapse N.K. Lecturer B.Pharma
5 Miss. Jojare A.S. Lecturer B.Pharm
6 Miss.panchal P.P. Lecturer M.Pharm
7 Mr. Munde A.V Lecturer M.Pharm


Non Teching Staff

SrNo Name Designation Qualification
1 Mr. Kale S.L. Librarian M.Lib
2 Mr.Bodke M.B. O S M A Bed
3 Mahendrakar S.M. Computer Operator B sc /MHCIT/Tally
4 Shaikh K.K. Store Keeper D.Pharm
5 Aswale S.N. A/C Cum Clek BA/B ed
6 Kale G.D. Lab. Tech D.Pharm
7 Kurhe P.R. Lab. Tech D.Pharm
8 Kawarkhe S.P. Lab. Tech D.Pharm
9 Gurujele S.P. Lab.Asst. H.S.C.
10 Mane S.A. Lab.Asst. H.S.C.
11 Sapatkar T.B. Lab.Asst. H.S.C.
12 Waghmare S.S. Gardener Agri. Diploma
13 Gaikwad T.S. Cleaner S.S.C.
14 Bhokre D.R. Cleaner S.S.C.
15 Sanghai C.M. Peon S.S.C.
16 Daune V.B. Peon 7 th